Algemene Voorwaarden

onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

1.2 Gebruiker: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54337712, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offshore Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56565666, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aero Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56565976, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft.

1.3 Afnemer: iedere persoon die met Gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.4 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Gebruiker aan Afnemer.

1.5 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Gebruiker en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.6 Goederen: alle door Gebruiker aan Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst te leveren roerende Goederen.

1.7 Partijen: verwijzing naar Gebruiker en Afnemer tezamen.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van goederen die Gebruiker door een derde laat leveren. De onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Gebruiker en de Afnemer. De Afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Gebruiker bij een of meer Overeenkomsten met de Afnemer afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Gebruiker en de Afnemer.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

3.1 Alle Offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Gebruiker aangegeven termijn
geldig. Indien Gebruiker geen termijn heeft aangegeven in haar Offerte, zal de Offerte in ieder geval na 30 dagen automatisch komen te vervallen. Alle Offertes kunnen op elk moment door Gebruiker worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 De van de Offerte deel uitmakende documenten, zoals prijslijsten, brochures, catalogi, folders en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Afnemer verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor
Gebruiker. De betreffende documenten zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van Gebruiker.

3.3 Gebruiker kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Afnemer de Offerte van Gebruiker schriftelijk aanvaardt. Indien Afnemer mondeling dan wel schriftelijk een bestelling/order plaatst bij Gebruiker voor de levering van Goederen zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de bestelling/order door Gebruiker schriftelijk is bevestigd of wanneer Gebruiker op verzoek van Afnemer met de uitvoering van de bestelling/order is begonnen.

3.5 Indien de Afnemer een Offerte aanvaardt, heeft Gebruiker niettemin het recht om haar Offerte binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.6 Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de Afnemer ten opzichte van de door Gebruiker gedane Offerte aan de Afnemer, komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat (een vertegenwoordigingsbevoegde van) Gebruiker schriftelijk instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de in een Offerte vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW, invoerrechten, vrachtheffingen, verzend- en administratiekosten en an-dere heffingen van overheidswege, alsook exclusief even-tuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door Gebruiker afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4.2 De in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door Gebruiker te leveren Goederen zijn gebaseerd op levering af magazijn van het adres Molengraaffsingel 12, (2629 JD) Delft. Dit houdt feitelijk in: exclusief kosten verband houdende met een eventueel transport van het magazijn van Gebruiker naar het adres van de Afnemer.

4.3 Gebruiker is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daar-van van nog niet geleverde en/of niet betaalde Goederen te wijzigen indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de prijs van de te leveren Goe-deren. Gebruiker is eveneens bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien sprake is van een perio-dieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Gebrui-ker gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te pas-sen. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 15% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 Gebruiker gaat er bij het doen van Offertes vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzon-dere omstandigheden voordoen waardoor Gebruiker extra kosten moet maken, zal Gebruiker hiervan mededeling doen aan de Afnemer en heeft Gebruiker het recht de ex-tra kosten bij de Afnemer in rekening te brengen.

4.5 Ter zake de door Gebruiker verrichte prestaties en de daar-voor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Gebruiker volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

5.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Gebruiker overgaan tot levering van de Goederen zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Gebruiker bekend waren. Deze levertijden gelden steeds als streefdata, deze levertijden binden Gebruiker niet en hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de Afnemer nimmer het recht geven de Overeenkomst te ontbinden noch op enige vorm van schadevergoeding.

5.3 Gebruiker levert de Goederen in alle gevallen ex works, Haarlem, Nederland, als voorzien in de ICC Incoterms. Alle risico’s ter zake van door Gebruiker af te leveren Goederen gaan over op de Afnemer op het moment dat de aflevering van de Goederen door Gebruiker aldaar plaatsvindt. De Goederen blijven echter het eigendom van Gebruiker totdat de prijs volledig is betaald.

5.4 In het geval de Afnemer wenst dat Gebruiker zorgdraagt voor het transport van de Goederen van haar magazijn naar een door de Afnemer op te geven adres en Gebruiker daarmee instemt betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 5.3 plaatsvindt. Deze Overeenkomst ter zake dit transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten van transport en de risico´s van het transport volledig voor rekening van de Afnemer komen.

5.5 De Afnemer dient de Goederen af te nemen op het moment van levering.

5.6 Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Afnemer is verplicht deze deelfacturen te betalen Overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.

5.7 Indien de Afnemer weigert om de bestelde Goederen af te nemen, is het Gebruiker toegestaan:
a. de Goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Gebruiker de Goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Afnemer; of
b. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, en de Goederen te verkopen en leveren aan (een) derde(n).

5.8 Indien Gebruiker, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Afnemer weigert de bestelde Goederen af te nemen, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.

5.9 De Afnemer is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Afnemer verwacht kan worden om tijdige levering door Gebruiker mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Gebruiker bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

6.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. Gebruiker zal, wanneer dat het geval is, de Afnemer zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer schriftelijke akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden.

6.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is Afnemer binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Indien Afnemer weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens Afnemer. In het geval de Afnemer de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is Afnemer – ongeacht of Gebruiker de Overeenkomst heeft beëindigd – gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan Gebruiker te voldoen.

6.5 Zonder daarmee in gebreke te komen met de nakoming van de Overeenkomst, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.

6.6 Indien Gebruiker ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan door toedoen van de Afnemer, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. De Afnemer is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.

6.7 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

7.1 Het eigendom van de door Gebruiker aan de Afnemer geleverde Goederen gaat pas op de Afnemer over als de Afnemer alles heeft voldaan inzake hetgeen Gebruiker uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Afnemer en in dat kader geleverde Goederen te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

7.2 Gebruiker raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Afnemer de van Gebruiker ontvangen Goederen ver- of bewerkt. De Afnemer gaat bedoelde Goederen in dat geval automatisch houden voor Gebruiker.

7.3 De Afnemer is verplicht (1) de geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Goederen te verzekeren, (2) alle vorderingsrechten die Afnemer voor wat betreft de door Gebruiker geleverde Goederen ten opzichte van derden mocht hebben op verzoek van Gebruiker per omgaande aan Gebruiker over te dragen door middel van cessie, (3) aan derden kenbaar te maken dat de door Gebruiker aan Afnemer geleverde Goederen door Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd indien Afnemer de Goederen (nog) niet (volledig) heeft betaald.

7.4 Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd om de geleverde Goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Goederen voor de Afnemer houden, weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Afnemer deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Afnemer aan Gebruiker is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.

7.5 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt de Afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Goederen op de dag van de terugname.

7.6 Voorts geldt dat Gebruiker alle Goederen levert onder voorbehoud van een stil pandrecht op de Goederen ten gunste van Gebruiker. De Afnemer krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de Goederen derhalve in eigendom overgedragen bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Gebruiker. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Gebruiker uit welke hoofde dan ook van de Afnemer te vorderen heeft of krijgt. De Afnemer zal op eerste verzoek van Gebruiker een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.

8.1 Op alle Goederen die zich van of namens de Afnemer onder Gebruiker bevinden, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, heeft Gebruiker een retentierecht zolang de Afnemer niet al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Gebruiker is nagekomen.

8.2 In geval de in lid 1 van dit artikel genoemde Goederen geheel of gedeeltelijk tenietgaan dan wel op andere wijze beschadigen of in waarde dalen hetgeen niet te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker, kan Afnemer geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van deze Goederen.

9.1 De Afnemer is verplicht om binnen 8 dagen na levering van de Goederen te controleren of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

9.2 In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of de kwaliteit van de geleverde Goederen, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na levering van de Goederen schriftelijk kenbaar te maken aan Gebruiker. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Gebruiker.

9.3 De in artikel 9.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat Gebruiker zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.

9.4 In het geval een klacht niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 9.3 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

9.5 Gebruiker zal zich inspannen binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te beoordelen of de klacht gegrond was.

9.6 Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Gebruiker, heeft Gebruiker de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Afnemer te leveren ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. De Afnemer heeft indien een klacht gegrond is verklaard, geen recht op een andere vorm van (schade)-vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te beëindigen.

9.7 De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gebruiker gerechtigd om Goederen aan Gebruiker te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Gebruiker zijn niet toegestaan. In het geval de Afnemer in weerwil van deze bepalingen alsnog de Goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Gebruiker deze Goederen, voor zover deze niet door Gebruiker worden geweigerd, ter beschikking houden van de Afnemer, hetgeen voor rekening en risico komt van de Afnemer. Gebruiker houdt deze Goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Afnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Afnemer.

9.8 Klachten ontheffen de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.

9.9 Indien Gebruiker om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste levering van bevestigde orders, dan hoeft Gebruiker geen vergoeding te betalen, tenzij in specifieke gevallen anders overeengekomen is of tenzij de Afnemer opzet of grove nalatigheid van Gebruiker of haar directeuren bewijst. De Afnemer dient een verzekering af te sluiten om dit te dekken.

10.1 Gebruiker zal haar uiterste best doen om de Goederen in de-zelfde hoeveelheid en kwaliteit te leveren als de hoeveelheid en kwaliteit die door de Afnemer besteld is en door Gebruiker is bevestigd.

10.2 Mededelingen door of namens Gebruiker met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen in de ruimste zin etc. van de geleverde Goederen worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Gebruiker.

10.3 Wanneer de Afnemer de door Gebruiker geleverde Goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat Gebruiker de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.4 Kleine afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleur, omvang, het gewicht, de afwerking, het ontwerp, etc., die als toelaatbaar beschouwd worden in de markt of technisch niet voorkomen kunnen worden alsook normale slijtage van de geleverde Goederen, vormen nimmer een grond voor een tekortkoming aan de zijde van Gebruiker.

10.5 Ook geringe afwijkingen in de geleverde hoeveelheid – dat wil zeggen minder dan 5 % van de bestelde hoeveelheid – leveren nimmer een tekortkoming aan de zijde van Gebruiker op.

10.6 Indien de geleverde Goederen aan de Overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de Afnemer deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van de Afnemer. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Gebruiker op.

11.1 In dringende gevallen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval dat de te leveren zaak of geleverde zaak niet blijkt te voldoen aan de al dan niet gestelde wettelijke vereisten, waarbij Gebruiker zal oordelen of een geval al dan niet dringend is, is Afnemer op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Goederen terug te sturen aan Gebruiker en in het geval de Goederen reeds door Afnemer aan derden zijn geleverd, deze bij de betreffende derden terug te halen. In het geval Gebruiker tot een als hiervoor omschreven bedoelde product recall overgaat, is Afnemer
verplicht in dat verband alle maatregelen te nemen die Gebruiker noodzakelijk acht en in dat gevolg te aan alle instructies van Gebruiker die verband houden met de product recall en en zal Afnemer op haar beurt zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen in dat verband nemen en zich tot het uiterste inspannen. In het geval Gebruiker besluit over te gaan tot een product recall is Gebruiker enkel gehouden tot ofwel vervanging van de Goederen ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen ter zake de teruggehaalde Goederen. Gebruiker kan in het geval van een product recall niet gehouden worden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van Afnemer.

12.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze alge-mene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten-komende oorGoederen alsmede de gevolgen hiervan, voor-zien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Ge-bruiker dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijk-heid niet van Gebruiker verwacht kan worden. Werkstakin-gen in het bedrijf van Gebruiker of van derden dienen in ie-der geval daaronder te worden begrepen, alsook extreme weersomstandigheden, machinebreuk, machinestoring, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Gebruiker een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandig-heid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhin-dert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

12.2 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op-schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maan-den, dan is zowel Gebruiker als de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere partij.

12.3 Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Gebruiker uit hoofde van de Over-eenkomst met Afnemer reeds is gepresteerd voorafgaande aan het moment van overmacht.

13.1 Gebruiker bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Ge-bruiker vrij een aanbetaling te verlangen, alvorens zij aanvangt met de uitvoering van de Overeen-komst.

13.2 Tenzij anders overeengekomen, dient een betaling ter zake van al hetgeen de Afnemer aan Gebruiker verschuldigd is geworden binnen 30 dagen na de factuurdatum door de Af-nemer te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

13.3 Een eventuele door Gebruiker aan de Afnemer aangeboden betalingskorting ter zake de tijdige betaling van de factuur, vervalt van rechtswege indien de Afnemer de factuur niet binnen de door Gebruiker gestelde termijn heeft voldaan.

13.4 Indien de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen fac-tuur, dan dient de Afnemer deze bezwaren binnen 5 werk-dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Ge-bruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

13.5 De Afnemer is nimmer gerechtigd haar verplichtingen je-gens Gebruiker op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Gebruiker. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake van de geleverde diensten (re-clame) geven de Afnemer aldus nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten.

13.6 Indien de Afnemer de factuur niet binnen de betalingster-mijn voldoet, is de Afnemer automatisch in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Afnemer is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wette-lijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare be-drag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afne-mer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Gebruiker moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitenge-rechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke re-gelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 200 euro exclusief BTW. De Afnemer is over de verschuldigde incas-sokosten eveneens rente verschuldigd.

13.8 Indien Gebruiker schade lijdt als gevolg van de weigerach-tige betaling door de Afnemer, in welke vorm dan ook, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.

13.9 Betalingen van de Afnemer strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. Ge-bruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een an-dere volgorde voor de toerekening van de betaling aan-wijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13.10 Indien het Gebruiker wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Afnemer in gebreke is met enige betalingsverplich-ting uit welke hoofde dan ook, is Gebruiker gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf te ver-langen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalings-verplichtingen van de Afnemer. De Afnemer dient op eerste verzoek van Gebruiker daaraan gehoor te geven.

13.11 Indien de Overeenkomst met meer dan een Afnemer is ge-sloten, dan zijn alle Afnemers hoofdelijk gehouden tot na-koming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de fac-tuur).

13.12 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Afnemer om een vooruitbetaling te verzoeken ofwel Afnemer te verplichten, indien Gebruiker de door haar te leveren bestellingen wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzeke-raar, mee te werken aan een kredietbeoordeling.

13.13 Indien de Afnemer artikel 13.2 niet naleeft dan wel geen ge-volg geeft aan een verzoek van Gebruiker als bedoeld in arti-kel 13.12 dan wel weigert mee te werken aan een kredietbe-oordeling of als geen positieve kredietbeoordeling wordt af-gegeven, is Gebruiker gemachtigd:
a. om de Goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving te leveren, in welk geval de Goederen bij Gebruiker of een derde persoon opgeslagen wor-den vanaf het moment van de schriftelijke kennisge-ving, en dit op kosten en voor risico, waaronder het risico op kwaliteitsvermindering, van de Afnemer tot-dat de volledige aankoopprijs betaald is;
b. of om de Overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een in-gebrekestelling is vereist en de Goederen aan (een) derde partij(en) te verkopen of te leveren. In dat ge-val is de Afnemer, wanneer Gebruiker hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Afnemer, aansprakelijk voor deze schade en kosten en dient zij deze te ver-goeden;
c. of haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten als bedoeld in artikel 14.
Gebruiker is nimmer in het geval van een ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Afne-mer, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opschorting of opzegging ten grondslag liggen die aan Ge-bruiker toe te rekenen zijn. Ingeval Gebruiker ervoor kiest haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeelte-lijk op te schorten, zijn de bepalingen van artikel 14 op Partijen van toepassing.

14.1 Alle tussen Gebruiker en de Afnemer gesloten Overeenkom-sten kunnen door Gebruiker zonder rechterlijke tussen-komst tussentijds worden beëindigd door en met een en-kele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadever-goeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
a. indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
b. indien een verzoek tot faillietverklaring wordt inge-diend tegen de Afnemer, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
c. indien de Afnemer haar crediteuren een akkoord aan-biedt;
d. indien de onderneming van de Afnemer staakt of dreigt te staken;
e. indien na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of in-dien naar het oordeel van Gebruiker inning van be-staande of toekomstige vorderingen niet zeker ge-steld kan worden;
f. de Afnemer enige op haar krachtens tussen Gebruiker en de Afnemer gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Afnemer rustende verplichting de ver-plichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
g. indien door de vertraging aan de zijde van de Afne-mer niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
h. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmo-gelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde in-standhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

14.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Gebruiker op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft Gebruiker recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

14.3 Indien de beëindiging op grond van artikel 14.1 aan de Afnemer toe te rekenen is, heeft Gebruiker recht op ver-goeding van haar schade, daaronder begrepen de kosten, die zij daardoor lijdt.

15.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van beta-ling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatrege-len ten aanzien van de Afnemer aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Afnemer is geno-men of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Afnemer is of wordt gelegd, ofwel de Afnemer enige betalingsverplichting jegens Ge-bruiker niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens Gebruiker uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Gebruiker is gerechtigd on-middellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze op-eisbare vorderingen.

15.2 Gebruiker is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplich-tingen heeft plaatsgevonden. Indien Gebruiker daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot ver-goeding van schade en kosten die daardoor op een of an-dere wijze ontstaan aan de zijde van de Afnemer.

15.3 De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Gebruiker.

16.1 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Gebruiker jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeen-komst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste gege-vens/bestanden;
b. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. De aansprakelijkheid van Gebruiker, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, tegenover de Af-nemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in voor-komend geval uitkeert;
d. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker – om welke reden dan ook – niet tot uitke-ring overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Ge-bruiker, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot:
– de nettowaarde van de factuur ter zake de Goe-deren waarop de schadeveroorzakende gebeurte-nis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroor-zakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door Gebruiker aan de Af-nemer verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
– dan wel, indien aan de schadeveroorzakende ge-beurtenis geen levering van Goederen ten grond-slag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door Gebruiker aan de Afnemer verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
e. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker – om welke reden dan ook – niet tot uitke-ring overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Gebruiker, inclusief een eventuele betalingsver-plichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, jegens de Afnemer ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren of uit enige andere hoofde – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – in geen geval meer zal bedragen dan de netto waarde van de laatste door Gebruiker aan de Afnemer ver-zonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevon-den, met dien verstande dat de totale aansprakelijk-heid van Gebruiker maximaal en nooit meer dan € 20.000,- zal bedragen.

16.2 Deze beperkingen gelden enkel niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker en/of van leidingge-venden van Gebruiker.

16.3 Alle ondergeschikten van Gebruiker kunnen zich tegenover de Afnemer en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Gebruiker beroepen op de bovenstaande bepa-lingen.

16.4 Schade waarvoor Gebruiker aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Gebruiker gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

16.5 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Gebruiker vervalt binnen 12 maanden nadat de Afnemer bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

17.1 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Gebruiker, de aan haar gelieerde vennoot-schappen of derde partijen lijden als gevolg van of in ver-band met een tekortkoming in de uitvoering van een Over-eenkomst door Afnemer, ongeacht of die schade is veroor-zaakt door Afnemer, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Gebruiker rechtens aan-sprakelijk is.

17.2 Afnemer vrijwaart volledig en stelt Gebruiker en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos volle-dig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Afnemer dan wel andere derden lijden c.q. maken als gevolg van een inge-stelde vordering, aanhangig gemaakt geding of dreiging daarvan, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo.
190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchise-bedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intel-lectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

17.3 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Gebruiker zo-wel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al het-geen te doen dan van zijn in dat geval verwacht mag wor-den.

17.4 Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Afnemer is op eerste verzoek van Gebruiker gehouden te tonen dat zij aan deze verplichting heeft vol-daan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer in verband met zijn even-tuele aansprakelijkheid jegens Gebruiker aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Afnemer ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Gebruiker geschie-den. Een eventuele uitkering aan Gebruiker op grond van een door de Afnemer gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Gebruiker op de Afnemer, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.

17.5 Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken.

17.6 Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van ade-quate maatregelen dan is Gebruiker, zonder ingebrekestel-ling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ont-staan, komen integraal voor rekening en risico van de Af-nemer.

18.1 Afnemer zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van Gebruiker, de naam of merken van Gebruiker niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of sym-bolen die naar het oordeel van Afnemer de betrokkenheid van Gebruiker in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, logboek, een door Gebruiker opgesteld plan, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren.

18.2 De krachtens een Overeenkomst door Gebruiker aan Afne-mer geleverde Goederen houdt expliciet geen overdracht van enig recht van intellectueel of industriële eigendom. Alle werken die door Gebruiker in het kader van de Over-eenkomst beschikbaar gesteld worden aan de Afnemer, blijven eigendom van Gebruiker. Afnemer zal deze werken enkel gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de grenzen van de Overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gebruiker.

18.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten waaron-der, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en da-tabankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ge-bruikt of ontstaan en/of in de Goederen of in een advies zijn opgenomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

18.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door Ge-bruiker geleverde Goederen of de daarbij behorende mate-rialen te verwijderen of te wijzigen.

v18.5 De Afnemer zal alle intellectuele en industriële eigendoms-rechten van Gebruiker steeds volledig respecteren.

19.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan Partijen weten of redelijkerwijze kun-nen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.

19.2 Partijen zullen zowel tijdens als na de looptijd van de Over-eenkomst alle gegevens die zij ten behoeve van de uitvoe-ring van de Overeenkomst van elkaar hebben ontvangen vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, noch gebruiken voor an-dere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde Overeenkomst. Partijen zullen de verplichtingen uit dit arti-kel opleggen tevens aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekken.

19.3 In het geval de Afnemer de verbodsbepalingen als bedoeld in het hiervoor genoemde artikellid 19.2 van deze Overeen-komst overtreedt, zal de Afnemer, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, voor elke overtreding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren aan Gebruiker van € 50.000,= (in schriftelijk: vijftig dui-zend euro) en een bedrag van € 2.500,= (in schriftelijk: vijfentwintighonderd euro) verbeuren voor elke dag dan wel dagdeel dat de overtreding van de Afnemer voortduurt, on-verminderd het recht van Gebruiker om afzonderlijk aan-spraak te maken op vergoeding van schade en / of de na-koming van deze Overeenkomst te vorderen.

20.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

20.2 Gebruiker is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen alsmede zijn aanspraken op betaling van vergoe-dingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer.

Enkel indien de gebruiker een consument betreft:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het contactformulier op de website of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de gebruiker. Dit hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de gebruiker niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.