Algemene Voorwaarden

onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

1.2 Gebruiker: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54337712, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offshore Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56565666, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aero Bird Control Solutions B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56565976, kantoorhoudende aan het adres Molengraaffsingel 12 (2629 JD) Delft.

1.3 Afnemer: iedere persoon die met Gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.4 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Gebruiker aan Afnemer.

1.5 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Gebruiker en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.6 Goederen: alle door Gebruiker aan Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst te leveren roerende Goederen.

1.7 Partijen: verwijzing naar Gebruiker en Afnemer tezamen.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van goederen die Gebruiker door een derde laat leveren. De onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Gebruiker en de Afnemer. De Afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Gebruiker bij een of meer Overeenkomsten met de Afnemer afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Gebruiker en de Afnemer.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

3.1 Alle Offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Gebruiker aangegeven termijn
geldig. Indien Gebruiker geen termijn heeft aangegeven in haar Offerte, zal de Offerte in ieder geval na 30 dagen automatisch komen te vervallen. Alle Offertes kunnen op elk moment door Gebruiker worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 De van de Offerte deel uitmakende documenten, zoals prijslijsten, brochures, catalogi, folders en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Afnemer verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor
Gebruiker. De betreffende documenten zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van Gebruiker.

3.3 Gebruiker kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Afnemer de Offerte van Gebruiker schriftelijk aanvaardt. Indien Afnemer mondeling dan wel schriftelijk een bestelling/order plaatst bij Gebruiker voor de levering van Goederen zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de bestelling/order door Gebruiker schriftelijk is bevestigd of wanneer Gebruiker op verzoek van Afnemer met de uitvoering van de bestelling/order is begonnen.

3.5 Indien de Afnemer een Offerte aanvaardt, heeft Gebruiker niettemin het recht om haar Offerte binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.6 Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de Afnemer ten opzichte van de door Gebruiker gedane Offerte aan de Afnemer, komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat (een vertegenwoordigingsbevoegde van) Gebruiker schriftelijk instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de in een Offerte vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW, invoerrechten, vrachtheffingen, verzend- en administratiekosten en an-dere heffingen van overheidswege, alsook exclusief even-tuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door Gebruiker afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4.2 De in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door Gebruiker te leveren Goederen zijn gebaseerd op levering af magazijn van het adres Molengraaffsingel 12, (2629 JD) Delft. Dit houdt feitelijk in: exclusief kosten verband houdende met een eventueel transport van het magazijn van Gebruiker naar het adres van de Afnemer.

4.3 Gebruiker is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daar-van van nog niet geleverde en/of niet betaalde Goederen te wijzigen indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de prijs van de te leveren Goe-deren. Gebruiker is eveneens bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien sprake is van een perio-dieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Gebrui-ker gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te pas-sen. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 15% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 Gebruiker gaat er bij het doen van Offertes vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzon-dere omstandigheden voordoen waardoor Gebruiker extra kosten moet maken, zal Gebruiker hiervan mededeling doen aan de Afnemer en heeft Gebruiker het recht de ex-tra kosten bij de Afnemer in rekening te brengen.

4.5 Ter zake de door Gebruiker verrichte prestaties en de daar-voor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Gebruiker volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

5.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Gebruiker overgaan tot levering van de Goederen zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Gebruiker bekend waren. Deze levertijden gelden steeds als streefdata, deze levertijden binden Gebruiker niet en hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de Afnemer nimmer het recht geven de Overeenkomst te ontbinden noch op enige vorm van schadevergoeding.

5.3 Gebruiker levert de Goederen in alle gevallen ex works, Haarlem, Nederland, als voorzien in de ICC Incoterms. Alle risico’s ter zake van door Gebruiker af te leveren Goederen gaan over op de Afnemer op het moment dat de aflevering van de Goederen door Gebruiker aldaar plaatsvindt. De Goederen blijven echter het eigendom van Gebruiker totdat de prijs volledig is betaald.

5.4 In het geval de Afnemer wenst dat Gebruiker zorgdraagt voor het transport van de Goederen van haar magazijn naar een door de Afnemer op te geven adres en Gebruiker daarmee instemt betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 5.3 plaatsvindt. Deze Overeenkomst ter zake dit transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten van transport en de risico´s van het transport volledig voor rekening van de Afnemer komen.

5.5 De Afnemer dient de Goederen af te nemen op het moment van levering.

5.6 Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Afnemer is verplicht deze deelfacturen te betalen Overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.

5.7 Indien de Afnemer weigert om de bestelde Goederen af te nemen, is het Gebruiker toegestaan:
a. de Goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Gebruiker de Goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Afnemer; of
b. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, en de Goederen te verkopen en leveren aan (een) derde(n).

5.8 Indien Gebruiker, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Afnemer weigert de bestelde Goederen af te nemen, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.

5.9 De Afnemer is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Afnemer verwacht kan worden om tijdige levering door Gebruiker mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Gebruiker bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

6.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. Gebruiker zal, wanneer dat het geval is, de Afnemer zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer schriftelijke akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden.

6.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is Afnemer binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Indien Afnemer weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens Afnemer. In het geval de Afnemer de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is Afnemer – ongeacht of Gebruiker de Overeenkomst heeft beëindigd – gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan Gebruiker te voldoen.

6.5 Zonder daarmee in gebreke te komen met de nakoming van de Overeenkomst, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.

6.6 Indien Gebruiker ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan door toedoen van de Afnemer, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. De Afnemer is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.

6.7 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

7.1 Het eigendom van de door Gebruiker aan de Afnemer geleverde Goederen gaat pas op de Afnemer over als de Afnemer alles heeft voldaan inzake hetgeen Gebruiker uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Afnemer en in dat kader geleverde Goederen te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

7.2 Gebruiker raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Afnemer de van Gebruiker ontvangen Goederen ver- of bewerkt. De Afnemer gaat bedoelde Goederen in dat geval automatisch houden voor Gebruiker.

7.3 De Afnemer is verplicht (1) de geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Goederen te verzekeren, (2) alle vorderingsrechten die Afnemer voor wat betreft de door Gebruiker geleverde Goederen ten opzichte van derden mocht hebben op verzoek van Gebruiker per omgaande aan Gebruiker over te dragen door middel van cessie, (3) aan derden kenbaar te maken dat de door Gebruiker aan Afnemer geleverde Goederen door Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd indien Afnemer de Goederen (nog) niet (volledig) heeft betaald.

7.4 Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd om de geleverde Goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Goederen voor de Afnemer houden, weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Afnemer deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Afnemer aan Gebruiker is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.

7.5 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt de Afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Goederen op de dag van de terugname.

7.6 Voorts geldt dat Gebruiker alle Goederen levert onder voorbehoud van een stil pandrecht op de Goederen ten gunste van Gebruiker. De Afnemer krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de Goederen derhalve in eigendom overgedragen bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Gebruiker. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Gebruiker uit welke hoofde dan ook van de Afnemer te vorderen heeft of krijgt. De Afnemer zal op eerste verzoek van Gebruiker een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.

8.1 Op alle Goederen die zich van of namens de Afnemer onder Gebruiker bevinden, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, heeft Gebruiker een retentierecht zolang de Afnemer niet al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Gebruiker is nagekomen.

8.2 In geval de in lid 1 van dit artikel genoemde Goederen geheel of gedeeltelijk tenietgaan dan wel op andere wijze beschadigen of in waarde dalen hetgeen niet te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker, kan Afnemer geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van deze Goederen.

9.1 De Afnemer is verplicht om binnen 8 dagen na levering van de Goederen te controleren of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

9.2 In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of de kwaliteit van de geleverde Goederen, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na levering van de Goederen schriftelijk kenbaar te maken aan Gebruiker. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Gebruiker.

9.3 De in artikel 9.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat Gebruiker zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.

9.4 In het geval een klacht niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 9.3 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

9.5 Gebruiker zal zich inspannen binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te beoordelen of de klacht gegrond was.

9.6 Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Gebruiker, heeft Gebruiker de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Afnemer te leveren ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. De Afnemer heeft indien een klacht gegrond is verklaard, geen recht op een andere vorm van (schade)-vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te beëindigen.

9.7 De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gebruiker gerechtigd om Goederen aan Gebruiker te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Gebruiker zijn niet toegestaan. In het geval de Afnemer in weerwil van deze bepalingen alsnog de Goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Gebruiker deze Goederen, voor zover deze niet door Gebruiker worden geweigerd, ter beschikking houden van de Afnemer, hetgeen voor rekening en risico komt van de Afnemer. Gebruiker houdt deze Goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Afnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Afnemer.

9.8 Klachten ontheffen de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.

9.9 Indien Gebruiker om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste levering van bevestigde orders, dan hoeft Gebruiker geen vergoeding te betalen, tenzij in specifieke gevallen anders overeengekomen is of tenzij de Afnemer opzet of grove nalatigheid van Gebruiker of haar directeuren bewijst. De Afnemer dient een verzekering af te sluiten om dit te dekken.

10.1 Gebruiker zal haar uiterste best doen om de Goederen in de-zelfde hoeveelheid en kwaliteit te leveren als de hoeveelheid en kwaliteit die door de Afnemer besteld is en door Gebruiker is bevestigd.

10.2 Mededelingen door of namens Gebruiker met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen in de ruimste zin etc. van de geleverde Goederen worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Gebruiker.

10.3 Wanneer de Afnemer de door Gebruiker geleverde Goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat Gebruiker de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.4 Kleine afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleur, omvang, het gewicht, de afwerking, het ontwerp, etc., die als toelaatbaar beschouwd worden in de markt of technisch niet voorkomen kunnen worden alsook normale slijtage van de geleverde Goederen, vormen nimmer een grond voor een tekortkoming aan de zijde van Gebruiker.

10.5 Ook geringe afwijkingen in de geleverde hoeveelheid – dat wil zeggen minder dan 5 % van de bestelde hoeveelheid – leveren nimmer een tekortkoming aan de zijde van Gebruiker op.

10.6 Indien de geleverde Goederen aan de Overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de Afnemer deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van de Afnemer. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Gebruiker op.

11.1 In dringende gevallen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval dat de te leveren zaak of geleverde zaak niet blijkt te voldoen aan de al dan niet gestelde wettelijke vereisten, waarbij Gebruiker zal oordelen of een geval al dan niet dringend is, is Afnemer op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Goederen terug te sturen aan Gebruiker en in het geval de Goederen reeds door Afnemer aan derden zijn geleverd, deze bij de betreffende derden terug te halen. In het geval Gebruiker tot een als hiervoor omschreven bedoelde product recall overgaat, is Afnemer
verplicht in dat verband alle maatregelen te nemen die Gebruiker noodzakelijk acht en in dat gevolg te aan alle instructies van Gebruiker die verband houden met de product recall en en zal Afnemer op haar beurt zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen in dat verband nemen en zich tot het uiterste inspannen. In het geval Gebruiker besluit over te gaan tot een product recall is Gebruiker enkel gehouden tot ofwel vervanging van de Goederen ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen ter zake de teruggehaalde Goederen. Gebruiker kan in het geval van een product recall niet gehouden worden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van Afnemer.

12.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze alge-mene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten-komende oorGoederen alsmede de gevolgen hiervan, voor-zien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Ge-bruiker dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijk-heid niet van Gebruiker verwacht kan worden. Werkstakin-gen in het bedrijf van Gebruiker of van derden dienen in ie-der geval daaronder te worden begrepen, alsook extreme weersomstandigheden, machinebreuk, machinestoring, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Gebruiker een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandig-heid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhin-dert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

12.2 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op-schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maan-den, dan is zowel Gebruiker als de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere partij.

12.3 Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Gebruiker uit hoofde van de Over-eenkomst met Afnemer reeds is gepresteerd voorafgaande aan het moment van overmacht.

13.1 Gebruiker bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Ge-bruiker vrij een aanbetaling te verlangen, alvorens zij aanvangt met de uitvoering van de Overeen-komst.

13.2 Tenzij an